De subsidieoproep voor aandachtsgebied “Maatschappelijke dynamiek” binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Consortia, onderzoeksgroepen en afzonderlijke onderzoekers uit meerdere disciplines kunnen ideeën indienen voor onderzoek gericht op de maatschappelijke effecten van de coronapandemie en van de (voorgenomen) maatregelen daartegen.

Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van ideeën op 25 mei 2020, 14.00 uur.

Het COVID-19 Programma

Het actie- en onderzoeksprogramma COVID-19 is gericht op onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Er zijn drie aandachtsgebieden:

 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2. Zorg en preventie
 3. Maatschappelijke dynamiek

Deze subsidieoproep betreft alleen aandachtsgebied 3 “Maatschappelijke dynamiek” en heeft een totaal te verdelen subsidiebudget van € 6,5 miljoen. De subsidieoproep voor aandachtsgebied 1 en 2 is op 1 mei 2020 gepubliceerd met als deadline 14 mei 2020, 14.00 uur. Lees hier meer informatie daarover.

Aandachtsgebied Maatschappelijk dynamiek

Het aandachtsgebied Maatschappelijke dynamiek betreft brede, maatschappelijk vraagstukken, waarbij meerdere wetenschappelijke disciplines betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om antwoord op vragen als: Wat zijn de maatschappelijke consequenties van de coronacrisis? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Maar ook: Welke positieve effecten heeft de crisis? Welke herstartscenario’s zijn er na een kortere of langere periode van economische en brede sociale ontwrichting? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?
Uitnodiging tot onderzoek

Consortia, onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers zijn met deze subsidieoproep uitgenodigd om ideeën in te dienen voor onderzoeksprojecten waarmee kennis genereerd wordt over de Nederlandse en wereldwijde impact van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Onderzoek richt zich niet alleen op uitdagingen tijdens deze pandemie, maar ook op de situatie na de coronacrisis. Daarnaast sluit het onderzoek aan bij prioritaire thema’s zoals hieronder beschreven.

Prioritaire thema’s

Een multidisciplinair expertpanel onder voorzitterschap van Jet Bussemaker heeft de volgende prioritaire thema’s voorgedragen, waarbij op bijbehorende onderwerpen ingediend kan worden:

Onderzoek naar de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis
Onderwerpen: Betrouwbaarheid en legitimiteit van overheid en wetenschap in tijden van crisis, de voorwaarden voor technologieën, gekoppeld aan het ‘openstellen’ van de samenleving, effect van de 1,5 meter maatregel, verschillen tussen Europese landen.
Onderzoek naar de veerkracht van de samenleving
Onderwerpen: Kwetsbare groepen, maatschappelijke ongelijkheid ten gevolge van genomen maatregelen, thuisonderwijs, psychologische effecten en emotioneel welbevinden, burgerinitiatieven.
Onderzoek naar de economische veerkracht
Onderwerpen: De economische effecten van de lock down voor verschillende sectoren, heropenen sectoren van de economie, thuiswerken.

Deze thema’s hebben de hoogste urgentie om onderzocht te worden. Projectideeën moeten aansluiten bij een of meerdere van deze thema’s. In de tekst van de subsidieoproep zijn de thema’s en onderwerpen nader toegelicht.

Planning subsidieronde

Voor deze subsidieronde geldt het volgende tijdpad:

 • Deadline indienen projectidee: 25 mei 2020, 14.00 uur
 • Ontvangst advies van de commissie: Rond 18 juni 2020
 • Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 29 juni, 14.00 uur
 • Ontvangst van het commentaar van beoordelaars: 6 juli 2020
 • Deadline indienen wederhoor: 8 juli 2020, 12.00 uur
 • Besluit: Rond 23 juli 2020
 • Uiterlijke startdatum: 3 augustus 2020

Bron: ZonMW subsidie oproep

Bekijk de subsidieoproep “Maatschappelijke dynamiek”

De raad van bestuur van NWO heeft zeven aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. De middelen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan NWO ter beschikking stelt voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële onderzoeksinfrastructuren.

De gehonoreerde wetenschappelijke infrastructuren zijn van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines. De toekenningen maken infrastructuur mogelijk binnen de bèta/technische, de alfa/gamma disciplines en in de levenswetenschappen.

Deze infrastructuren faciliteren onderzoek naar verschillende onderwerpen zoals biodiversiteit of het gebruik van big data binnen de sociale wetenschappen. Een van de toegekende onderzoeksfaciliteiten onderzoekt de toepassingen voor een sterke magneet voor inzichten in de oorzaken van ziektes, nieuwe medicijnen, maar ook verbetering van voedselproductie en –veiligheid. Een andere faciliteit onderzoekt microbiële ecosystemen die kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen en duurzame productie van chemicaliën.

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW): “Ik ben trots op de wetenschappers die vandaag zo’n mooi bedrag voor hun onderzoeksfaciliteit hebben ontvangen. Zij behoren tot de internationale top in verschillende wetenschappelijke disciplines en kunnen samen met de onderzoeksfaciliteiten vernieuwend en grensverleggend onderzoek doen en bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke vraagtukken. Met de middelen voor de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur investeren we in de kennis van morgen.”

Een permanente commissie voor strategisch advies

In 2015 werd in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap door NWO een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur ingesteld om de strategische kaders van investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor langere tijd vast te leggen. Onder voorzitterschap van prof.dr.ir. C.J. van Duijn maakte de Permanente Commissie in 2016 eerst een landschapsanalyse van de grote onderzoeksfaciliteiten in Nederland. Het resultaat hiervan is gepresenteerd op een interactieve website: www.onderzoeksfaciliteiten.nl. Momenteel wordt er een nieuwe landschapsanalyse uitgevoerd en de website geactualiseerd.

Selectieprocedure

Op basis van de analyse in 2016 selecteerde de Permanente Commissie 33 onderzoeksfaciliteiten die de in de periode 2016-2020 de hoogste prioriteit hadden. Samen vormden deze grootschalige wetenschappelijke infrastructuren de Nationale Roadmap 2016. Voor de infrastructuren op deze Roadmap zijn vervolgens subsidierondes opengesteld. In 2018 zijn reeds 10 onderzoeksfaciliteiten gehonoreerd.

Voor de beoordeling van de aanvragen in deze tweede ronde stelde NWO een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie in. Deze bestond uit 10 mannen en 5 vrouwen met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaring met grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. In het najaar van 2019 werden de aanvragen beoordeeld via peer review. De beoordelingscommissie selecteerde vervolgens 9 aanvragen voor interviews, die begin 2020 plaatsvonden. Aan de hand van de interviews stelde de beoordelingscommissie een prioritering op, die ter besluitvorming voorgelegd is aan de raad van bestuur van NWO.

Bron: NWO nieuws

Kunt u met inzet van een innovatie een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Europa? Kijk dan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de European Green Deal call voor het innovatief mkb.

European Green Deal van de Europese Commissie is de nieuwe strategie voor een Europese economie die duurzamer, schoner, veiliger en gezonder is. Onderzoek en innovatie zijn belangrijk om dit mogelijk te maken.

Parellel aan de uitwerking van de strategie, wordt er ook al gewerkt aan nieuwe oproepen (calls). Binnen Horizon 2020 komen dit jaar (2020) nog verschillende calls met een totaalbudget van € 1 miljard.

De uitwerking van de strategie vindt de komende jaren plaats. Op de website van de Europese Commissie (EC) staat een eerste aanzet en indicatieve planning op hoofdlijnen.

The European Green Deal

Green Deal call

De Green Deal call binnen Horizon 2020 EIC Accelerator richt zich op het innovatieve mkb dat door de inzet van een nieuwe technologie een belangrijke, kwantitatieve bijdrage levert aan deze ‘Green deal’. Het stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling en marktuitrol van innovaties die meehelpen aan de verduurzaming van Europa.De EIC Accelerator biedt alleen ondersteuning aan mkb’ers die een laatste duwtje nodig hebben om hun idee verder te ontwikkelen en internationaal op te schalen. De ondersteuning bestaat uit een subsidie van maximaal € 2,5 miljoen en optioneel equity tot maximaal € 15 miljoen.

Projecten moeten de implementatie van de Green Deal ondersteunen door een belangrijke en kwantitative bijdrage aan ten minste één van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen:

 • Bijdragen aan de EU ambitie om klimaatverandering tegen te gaan;
 • Het leveren van schone, betaalbare en veilige energie;
 • Overgang van de huidige industrie naar een groene en/of circulaire economie (inclusief afval voorkomen en/of recycling);
 • Bouwen en renoveren op een energiezuinige en hulpbronnen-efficiënte manier;
 • Versnelling van de verschuiving naar duurzaam transport en smart mobility;
 • Overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem;
 • Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit;
 • Realiseren van een EU zonder vervuiling en een gifvrije leefomgeving.

Budget

Voor deze call is een budget beschikbaar van € 303 miljoen.

Aanvragen

U kunt vanaf 21 maart tot 19 mei 2020 voorstellen indienen voor de Green Deal call.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team IRIS (Internationale Research en Innovatie Samenwerking) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Green Deal call voor samenwerkingsprojecten

Rond de zomer van 2020 volgt de oproep voor het indienen van projectvoorstellen voor de Horizon 2020 samenwerkingsprojecten. Het gaat hier voornamelijk om de zogenaamde ‘Innovation Actions’ en ‘Research and Innovation Actions’.In onderstaande tabel vindt u een voorlopig overzicht van de onderwerpen. Binnen deze onderwerpen worden diverse oproepen voor projectvoorstellen gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersonen.

Bron: RVO subsidie

Bent u een bedrijf of kennisinstelling en wilt u praktische uitdagingen die de coronacrisis stelt aan de zorg en de rest van de samenleving helpen oplossen? Dien dan een kortlopend onderzoeks- en innovatieproject in voor oplossingen op korte termijn voor het coronavirus (COVID-19).

Vanaf 15 april tot uiterlijk 15 mei 2020, 17:00 uur (CEST) dient u uw internationale aanvragen in. Het Nederlandse budget voor deze call is € 500.000. Naast Nederland nemen Canada, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Turkije deel aan dit initiatief.

Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen. Hierbij moet u samenwerken met minimaal 1 partner uit 1 van de deelnemende Eureka-landen. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal 1 bedrijf en 1 kennisinstelling.

Markt- en toepassingsgerichte R&D

Nederland richt zich in deze call op samenwerkingsprojecten binnen het domein Life Sciences en Health (Gezondheid en Zorg). Het R&D-project moet markt-/toepassingsgericht zijn. Dat wil zeggen: het product, de service of dienst moet dan binnen 6 maanden na afronding van het project uitgevoerd of op de markt gebracht worden.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke, nationale instrumenten. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland stelt het TKI LSH (Health~Holland) voor deze call PPS-toeslag beschikbaar, die het eerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ontvangen voor het ondersteunen van publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de inzet van deze middelen door Health ~Holland gelden de PPS-toeslag subsidievoorwaarden.

Het Nederlandse budget dat Health~Holland voor deze call beschikbaar stelt is € 500.000. De maximale bijdrage per project bedraagt € 100.000. Bedrijven en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. RVO is het nationaal contactpunt voor Eureka in Nederland. RVO ondersteunt Health~Holland bij de uitvoer van deze call en voert de communicatie met de deelnemende Eureka-partnerlanden.

Voorwaarden, projectevaluatie en -selectie

Het samenwerkingsproject en samenwerkingsverband moeten voldoen aan nationale en internationale voorwaarden. Voor de details bekijkt u de call op de website van Eureka.

Het TKI LSH (Health~Holland) besluit over de inzet van de PPS-toeslagmiddelen. Door de bijzondere spoed rond COVID-19 heeft RVO als Eureka-partner een ondersteunende rol op zich genomen in het aanvraagtraject en doet op verzoek van Health~Holland dienst als het loket voor het indienen. RVO bekijkt de Nederlandse voostellen en stelt een voorlopige rangschikking op. De evaluaties en voorlopige rankschikking legt RVO voor aan Health~Holland. Waar nodig schakelt Health~Holland een externe deskundige in voor aanvullend advies. Met deze informatie neemt Health~Holland de financieringsbeslissing en zet het PPS-toeslag in op volgorde van de definitieve rangschikking, tot het budget is uitgeput. Health~Holland beheert de projecten.

Indienen projectvoorstel

U komt in aanmerking voor financiering als u het projectvoorstel voor vrijdag 15 mei 2020, 17:00 uur (CEST) indient bij: Eureka, RVO en als dat nodig is uw partner(s) bij de eigen nationale financieringsorganisatie.

1. Internationale Eureka-aanvraag
U dient als samenwerkingsverband het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Alle projectpartners moeten via de call website het online Eureka project application form invullen.

2. Aanvraag in Nederland
Om in aanmerking te komen voor financiering, dient u een nationaal projectvoorstel in bij RVO. De aanvraag stuurt u per e-mail met onderwerp: “Application Eureka COVID-19-call” naar: niels.vanleeuwen@rvo.nl mét een kopie aan tki@health-holland.com. Uw aanvraag bestaat uit:

 • het Eureka COVID-19 application form van het TKI LSH (Health~Holland);
 • het Eureka COVID-19 budget form van TKI LSH (Health~Holland);
 • letter(s) of commitment (in het geval van meerdere Nederlandse partners);
 • consortium agreement (het format voor dit formulier volgt later nog op deze pagina en mag ook in een later stadium aangeleverd worden).

Downloads

Gebruik onderstaande downloads voor de call. De consortium agreement volgt op een later moment.

Meer weten?

Meer informatie over de oproep vindt u in de factsheet Eureka COVID-19-call.

Bron: RVO.nl
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

As of the 29th of April 2020 companies can apply for a special bridging loan, the so-called Corona-Oververbruggingslening (COL), via an online portal built by Techleap.nl, the ROMs and Invest-NL. This bridging loan program was announced by the government earlier this month to the amount of EUR 100 million for all non-bank funded companies: startups, scaleups and innovative SMEs by the government. The COL was developed by the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, in close cooperation with Techleap.nl, the ROMs and Invest-NL. This scheme is executed by the Regional Development Agencies (ROMs) at the request of the government.

Corona-Oververbruggingslening

The loans to be granted by the ROMs vary between €50,000 and €2 million. For amounts above €250,000, 25% co-financing is expected from the shareholders or other investors. An uniform interest rate of 3% is applied. The ROMs aim to process the assessments of applications below €500,000 within four to nine working days. For applications above €500,000, the aim is to reach a final decision within three working weeks. More information about criteria and applications can be found on www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

Office Hour

Next Tuesday, April 28th at 4 pm, State Secretary Mona Keijzer of Economic Affairs and Climate (EZK) and Special Envoy of Techleap.nl Constantijn van Oranje will be guests in a special online Office Hour by Techleap.nl. During this webinar they will tell more about the scheme and startups and scale-ups can ask related questions. Sign up for this webinar here.

Additional measures for startups and scale-ups

Startups and scaleups are suffering major consequences from the corona crisis: an inventory by Techleap.nl shows that 55% of companies see demand disappear due to the disappearance of existing customers or the absence of new customers. Raising the necessary new funding is a problem for this group too under the current circumstances. This is because startups, scaleups and other non-bank companies are unable to make use, or can make only limited use, of the measures previously announced by the government  aimed at companies financed with loan capital.

State Secretary Mona Keijzer of the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy: “The government is making financial support more accessible to all entrepreneurs in these exceptional and difficult times. Startups and scale-ups are very important for the future of our economy and society: they provide the income and jobs of tomorrow and contribute with their innovative products and services to solving global challenges – such as the corona crisis. That is why the government is now investing 100 million euros in bridging loans that will enable our growth companies to get through these difficult months”.

Nils Beers, CEO Techleap.nl: “This portal is an important step in the broad financing approach for ‘healthy’ startups and scale-ups that are hit hard by the crisis.  We look forward to working together on further solutions to help the startup ecosystem through the crisis together with the ROMs, Invest-NL, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, private investors and other stakeholders”.

Source: Techleap announcement

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de coronacalculator gelanceerd. Met deze tool kunnen ondernemers berekenen in hoeverre zij in aanmerking komen voor de genomen overheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis.

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de NOW-regeling. Ook laat de calculator zien welke effecten deze maatregelen hebben op de financiële positie van ondernemers de komende periode.

Met deze calculator proberen VNO-NCW en MKB-Nederland te voldoen aan de behoefte van ondernemers om meer duidelijkheid te creëren. De komende periode zal deze tool dan ook extra worden aangescherpt en als er meer ontwikkelingen zijn, dan wordt deze ook geactualiseerd.

Bekijk voor meer informatie de website van de coronacalculator.

Bron: FHI

This annually recurring open Call, organized by Holland High Tech, links high tech research innovations in public private partnerships to social themes.

Scientists can win an amount of € 25,000 for a research project performed in collaboration with at least one entrepreneur. This is an open call for high tech innovative research that fits both in HTSM as well as in one of these societal themes:

 • Health and Care
 • Security
 • Climate and circular economics
 • Mobility
 • Agriculture, water and food

MinacNed Partners received HiTMaT grant in 2019

In November 2019, MinacNed partners Micronit Microtechnologies and Saxxion Hogeschool received a HiTMat grant for their joint collaboration in the theme Security: ‘Crime scene on a chip: Single cell analyse met behulp van microfluïdische systemen’. MinacNed asked the project partners about the impact the TSM HiTMaT Call had on their project:

“We can contribute to a safer world by using lab-on-a-chip technology to solve crimes. This technology enables us to perform the analysis directly at the crime scene. In doing so, we gain more reliable results faster. The prize of the HTSM HiTMat call 2019 was used to expand our consortium, because we believe that taking advantage of each other’s qualities will always lead to the best results.”

Project partners: Jaap C. Knotter (Hogeschool Saxion/ Politieacademie); Martin Bennink (Hogeschool Saxion); Brigitte Bruijns (Micronit Microtechnologies).

Call information

The HiTMaT Call for Proposals 2020 has opened on February 21, 2020.

The deadline for subsmission is June 2, 2020 14:00 (GMT+1)

Read more about application in Dutch: https://www.hollandhightech.nl/hitmat-call-proposals-2020

Now that the DIGITAL TWIN programme has received a € 4 million grant from the Perspective programme of the Dutch Research Council (NWO), the five-year programme is ready for take-off. Participating companies have added another € 1.6 million to that figure. There are six universities working on the DIGITAL TWIN programme: the UG and the Eindhoven University of Technology, Delft University of Technology, the University of Twente, Leiden University and Tilburg University. They are working together with 12 industrial partners from the high-tech, metal and composites industries, including ASML, VDL Groep, Tata Steel, Philips and Océ. Programme leader Prof. Bayu Jayawardhana (UG – Faculty of Science and Engineering) and co-programme leader Prof. Jan Post (Philips/UG) are now able to appoint 19 researchers.

Smarter system due to digital twin

High-tech systems are becoming increasingly complex and difficult to design, produce and maintain. The DIGITAL TWIN programme develops methods to make accurate digital twins of such systems: virtual software versions, which allow you to run predictive simulations. These simulations can predict, for example, how changes in the design will influence performance or which part is due for maintenance at what time.

DIGITAL TWIN is an acronym and stands for integration of Data-drIven and model-based enGIneering in fuTure industriAL Technology With value chaIn optimizatioN.

At the moment, most digital twins are still based on static theoretical models that assume normal behaviour. By linking these models to measurement data that indicate how the system functions in practice and by combining these data with artificial intelligence, the researchers can make digital copies that continually improve and adapt themselves. The research, led by UG Professor of Mechatronics and Control of Nonlinear Systems Bayu Jayawardhana, focuses on a number of example systems that have been submitted by Dutch high-tech companies involved in the programme. “In this programme, we bring together theoretical mechanical engineering, software engineering, systems and control engineering and artificial intelligence. This results in digital twins that are more accurate, flexible and realistic,” according to Jayawardhana.

Regional embedding

Through two publicly available ‘demonstrators’, the project will make the benefits of the autonomous and flexible development methodology of ‘digital twinning’ available to a wide audience. The project is regionally embedded in northern Field Labs, such as the ‘Region of Smart Factories’.

Every year the Dutch Research Council (NWO) finances four to six Applied and Engineering Sciences Perspective programmes. The Perspective programme is financed by the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy. The programme challenges scientists to establish new lines of research with economic and societal impact, in close collaboration with the business world and societal organizations.

More information

 • Press release NWO: https://www.nwo.nl/(…)atief-onderzoek.html
 • Watch a video about the programme.
 • Participants: Airborne, Altran, ASML, ASM PT, Demcon, Fraunhofer Institute for Production Technology, Océ, Philips, University of Groningen, Stamicarbon, Tata Steel, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology, Tilburg University, the Netherlands Organisation for applied scientific research (TNO), Leiden University, University of Twente, VDL Groep

Source: NWO Perspectief